Gizerah St at Mitchelton Library, stop 10, Mitchelton