Saint Vincents Rd at Chapel Street, stop 28, Banyo